WebDAV (Windows2012R2)

更新日 2015-03-12 (木) 06:51:00

インストール

Inst1.png

Inst2.png

設定

Setup1.png

Setup2.png

Setup3.png

Setup4.png

Setup5.png

Setup6.png

Setup7.png

注)役割、グループを指定する場合はADでOUのパスではなく最後のOUだけを指定すればよい
OU=営業部, OU=ISM_Group, OU=PC→ 「営業部」だけを指定

Setup8.png

Setup9.png

Setup10.png

Setup11.png

起動関係

起動1.png

クライアントの設定(Windows7)

Client1.png

Client2.png

Client3.png

Client4.png

Client5.png

Client6.png

Client7.png

Client8.png


添付ファイル: fileSetup7.png 129件 [詳細] fileClient4.png 94件 [詳細] fileSetup5.png 97件 [詳細] fileClient8.png 98件 [詳細] fileClient7.png 103件 [詳細] fileClient6.png 140件 [詳細] fileClient5.png 131件 [詳細] fileClient3.png 136件 [詳細] fileClient2.png 99件 [詳細] fileClient1.png 95件 [詳細] fileSetup11.png 99件 [詳細] fileSetup10.png 88件 [詳細] fileSetup9.png 92件 [詳細] fileSetup8.png 110件 [詳細] fileSetup6.png 95件 [詳細] fileSetup4.png 87件 [詳細] fileSetup3.png 111件 [詳細] fileSetup2.png 91件 [詳細] fileSetup1.png 138件 [詳細] file起動1.png 70件 [詳細] fileInst2.png 107件 [詳細] fileInst1.png 92件 [詳細]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-03-12 (木) 06:51:00 (1505d)